Отпорник у колу простопериодичне струје – утврђивање

Отпорник у колу простопериодичне струје – утврђивање

              

           Термогени отпорник је елемент у коме се испољава претварање електричне енергије у топлотну,при чему је процес неповратан.Уз претпоставку да је на крајеве отпорника прикључен    напон датог облика,тада је струја у сваком тренутку :

                                          401E.jpg

                                         otp.u_kolu.pr.per.str..jpg

              Напон и струја су у фази.  Фазорски и временски дијаграм су дати на доњој слици.

faz.i_vrem.dij_R.jpg

У овом елементу електрична енергија претвара у топлотну- неповратно,само у смеру од извора према пријемнику.

402E.jpg

dij.jpg

Пример  1 :

403E.jpg

faz.dij._R1.jpg

Пример  2 :

404E.jpg

faz.dij._R_2.jpg

Advertisements
Kategorije:Uncategorized

Основни параметри наизменичних величина

  Параметри су константне вредности неке наизменичне величине које у потпуности одређују процес њене променe са временом, а то су  :

1.тренутна вредност

2.периода осциловања

3.амплутуда

4.фреквенција или учестаност

5.почетна фаза

6.средња вредност

7.ефективна вредност

1.Tренутна вредност (i,u,p,e) представља вредност те величине у било ком тренутку времена.         

                                  201E.jpg

2. Периода Т је време које је потребно да наизменична величина начини једну потпуну промену,               једну осцилацију.                                                                                                                                                                                    3. Амплитуда је максимална вредност коју достиже простопериодична величина.                                     4. Фреквенција или учестаност је број осцилација у јединици времена,

202E.jpg

Кружна или угаона учестаност је однос електричног угла и времена.

203E.jpg

5. Почетна фаза одређује синусну функцију у почетном тренутку  t=0 ,као на следећој  слици где су приказане синусне функције истих учестаности али различитих почетних фаза.

tren.vred_1.jpg

204E.jpg

Угао  ( ωt +ψ )  назива се фазни угао или фаза синусне величине. На основу претходно изнетог  закључујемо да је простопериодична синусна величина потпуно одређена ако се знају њена амплитуда,периода и почетна фаза.                                                                                                                               6. Средња вредност простопериодичне струје представља еквивалентну сталну једносмерну струју при којој за једну половину периоде протекне кроз неки пресек проводника иста количина електрицитета као и при посматраној просто-периодичној струји .                                                                                                                      7. Ефективна вредност простопериодичне струје дефинише се као вредност еквивалентне сталне   једносмерне струје која би у току периоде Т развила у проводнику отпорности  R  исту количину топлоте као и посматрана простопериодична струја.Ефективну вредност струје директно показују инструменти.

sr.i_ef._vred.jpg

205E.jpg

Kompleksni brojevi

Комплексни бројеви су збирови и разлике реалних и комлексних бројева.Имагинарна    једеница је квадратни корен негативне јединице.      

                                  101E.jpg

          Коплексан рачун се заснива на чињеници да се било који вектор може приказати у           комплесној равни одговарајућим комплексним бројем.Ова чињеница важи само за простопери- одичне функције.Комплексна или Гаусова раван је правоугаони координатни систем са реалном    осом (апсцисом) на коју се наносе реални бројеви и имагинарном осом (ординатом) на коју се    наносе имагинарни бројеви. Свакој тачки у  комплексној равни  одговара одређен комплексан број. Сваки вектор у комплексној  равни  може се представити помођу комплексног броја.Почетак      вектора је у координатном почетку а врх вектора је тачка која дефинише тај комплексан број.  

                     komplek.br._1.jpg

            Комплексан број се може представити у следећим облицима :  

       1.   Општи облик или алгебарски облик  :

                     102E.jpg

       2.   Тригонометријски облик комплексног броја :   

                    103E.jpg

       3.    Експоненционални облик добија се на следеђи начин :

                     104E.jpg

            У комплексној координатној равни приказати следећа два комплексна броја :

                     komplek.br._2.jpg

Пример 1.  Следећа два комплексна броја сабрати ,одузети,помножити и поделити.

А)      сабрати два комплексна броја :

105E.jpg

      Б)     одузети два комплексна броја :  

                     106E.jpg    

Ц)       помножити два комплексна броја :

107E.jpg

Д)       поделити два комплексна броја :

108E.jpg

O blogu

Zarad laksheg pronalzenja bloga na internetu, lakseg pamcenja adrese od strane kolega i ucenika odlucila sam da blogu naziv dam po  svom imenu i prezimenu.

Blog je prevashodno namenjen ucenicima kojima predajem, ali su svi posetioci dobro dosli. Trudicu se da na blogu objavljujem relevantne informacije vezane za predmete koje predajem. Pored kratkih osvrta na teme obradjene na casovima, na ovom blogu trudicu se da objavljujem elektronske materijale koje ce ucenicima pomoci u savladavanju gradiva. Takodje ovde cete mocu pronaci i zanimljive linkove vezane za teme obradjene na casovima nastave i laboratoriskih vezbi.

Kategorije:Opste Informacije